Privaatsusteade

Mis?

 1. Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Koolimaja OÜ (e-mail: abi@koolimaja.ee, registrikood: 16042710, aadress: Kopli tee 20/2, Rae 75312).
 2. Andmesubjektiks oled sina Kliendi või muu füüsilise isikuna, kelle isikuandmeid teenuse osutamisel Koolimaja töötleb.
 3. Privaatsusteade selgitab:
  1. kuidas Koolimaja su isikuandmeid töötleb;
  2. milliseid isikuandmeid Koolimaja töötleb;
  3. mis eesmärgil Koolimaja töötleb;
  4. millised on sinu isikuandmetega seotud õigused;
  5. kaua Koolimaja su isikuandmeid säilitab;
  6. kuidas soovi korral loobuda turunduslikest e-kirjadest;
  7. kuidas Koolimaja küpsiseid kasutab;
  8. millised Koolimaja partnerid isikuandmeid töötlevad.
 4. Isikuandmete töötlemisel järgib Koolimaja Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
 5. Olulisematest muudatustest Koolimaja privaatsusteates teatame sulle kodulehe vahendusel, e-kirja teel või mõnel muul mõistlikul viisil.


1. Kuidas Koolimaja sinu isikuandmeid töötleb?

 1. Isikuandmed, mida Koolimaja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
 2. Oma isikuandmete jagamisega annad Koolimajale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsusteates toodud eesmärgil isikuandmeid, mida otse või kaudselt kodulehel Konto loomisel, Veebi kasutades või Teenuseid ostes Koolimajale jagad.
 3. Vastutad selle eest, et sinu poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsusteate rikkumiseks. Koolimaja ei vastuta sinu poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest sulle või kolmandatele isikutele.
 4. Sinu isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Koolimaja piisavaid organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid tagamaks su isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.


2. Milliseid isikuandmeid töötleme?

Teenust kasutades võid esitada ja Koolimaja võib sinult koguda (sh saame vajaduspõhiselt isikuandmeid ka muudest allikatest nagu avalikud registrid ja teised teenusepakkujad) järgmisi andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid:

 

3. Mis eesmärgil isikuandmeid töötleme?

Oleme Koolimajas veendunud, et isikuandmete töötlemine peab alati olema põhjendatud. Koolimaja töötleb su isikuandmeid järgmistel alustel: 

 1. nõusolek;
 2. lepingu täitmine;
 3. juriidiline kohustus;
 4. õigustatud huvi.

Nõusoleku alusel

Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta saates sellekohase teavituse aadressile abi@koolimaja.ee. Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni uue vastava avaldusega või kuni teenuslepingu (Kasutustingimused) lõppemiseni.

Eesmärk
Isikupõhine turunduslik profileerimine
Otseturundus (e-kirjad)
Turundusanalüüs
Andmete põhine teenusekvaliteedi parandamine


Lepingu täitmise alusel

Eesmärk
Lepingueelsed suhted ning lepingu sõlmimine
Tellimuste haldamine (isiku tuvastamine, meeldetuletused jm)
Arveldus
Kliendtugi
Teenuse lepingukohase kvaliteedi tagamine
Teenuse tehniliste vigade haldus ja lahendamine


Juriidilise kohustuse alusel

Eesmärk
Raamatupidamine
Ametiasetuste päringud
Muud seadusega nõutud kohustused


Õigustatud huvi alusel

Eesmärk
Üldine turundustegevus
Statistika (intsidendid, müük, kasutatavus jm)
Teenusearendus


4. Sinu õigused

 1. Õigus oma andmetega tutvuda. Sul on õigus saada teada, kui Koolimaja su isikuandmeid töötleb ja sellisel juhul on sul õigus nende andmetega tutvuda.
 2. Õigus oma andmete parandamiseks. Sul on õigus taotleda oma ebaõigete isikuandmete parandamist.
 3. Õigus oma andmete kustutamiseks. Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada (näiteks kui Koolimaja töötleb su isikuandmeid nõusoleku alusel).
 4. Õigus oma andmete töötlemise piiramisele. Teatud juhtudel on sul õigus oma isikuandmete töötlemist piirata.
 5. Õigus oma andmete ülekandmisele. Teatud juhtudel on sul õigus saada oma andmeid masinloetava kujul, et edastada neid andmeid otse teisele teenuseosutajale. See õigus kehtib üksnes juhul, kui töötlemine on automatiseeritud ning üksnes isikuandmetele, mida Koolimaja kasutab lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel.
 6. Vaidlustamise õigus. Sul on õigus oma isikuandmete töötlemine vaidlustada, kui andmete kasutamine põhineb õigustatud huvidel, sealhulgas profiilianalüüsi tegemine otseturunduse eesmärgil (näiteks turunduspakkumiste saamine).
 7. Õigus nõusolek tagasi võtta. Sul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.
 8. Õigus mitte olla allutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemisele. Teil on õigus mitte olla allutatud otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsi tegemine, kui sellisel otsustamisel on õiguslikud tagajärjed või Teie jaoks sarnaselt tähtsad tagajärjed.
 9. Kaebeõigus. Sul on õigus pöörduda Koolimaja või Andmekaitse Inspektsiooni poole (veebisait Eestis: www.aki.ee), kui sa leiad, et isikuandmete töötlemine Koolimaja poolt rikub su õigusi kohaldatava õiguse alusel.


5. Kaua säilitame?

Koolimaja säilitab sinult kogutud andmeid vaid seni, kuni su konto on aktiivne, või piiratud aja jooksul niikaua, kui Koolimajal on andmeid vaja, et täita eesmärke, milleks Koolimaja neid andmeid algselt kogus, kui seadusest ei tulene teisiti. Koolimaja säilitab ja kasutab järgmist teavet nii, nagu on vaja, et täita oma juriidilisi kohustusi, lahendada vaidlusi ja jõustada oma lepinguid.


6. Turunduslikud e-kirjad

 1. Kui saad Koolimajalt kaubandusliku või reklaamialase e-kirja, võid sellest tellimusest igal ajal loobuda e-kirja lõpus olevale lingile klõpsates.
 2. Kui loobud Koolimaja reklaamkirjadest või muudad Koolimaja saadetavate reklaamkirjade sisu ja sagedust, siis võib su taotluse menetlemiseks kuluda kuni 5 tööpäeva ja selle aja jooksul võid saada Koolimajalt reklaamkirju, millest oled loobunud. Isegi kui sa loobud Koolimaja reklaamteadetest, saadab Koolimaja sulle endiselt teenusega seotud administratiivteateid.


7. Küpsised

 1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad jada, mille veebisait salvestab külastaja seadmesse ja mille külastaja brauser sealt iga kord välja otsib, kui külastaja naaseb. Pikslid, läbipaistvad gifid ja veebimajakad on väikesed koodiplokid, mis paigaldatakse veebisaitidele ja e-kirjadesse.
 2. Küpsiste kasutamine on seotud kõikide eelnevalt nimetatud nelja õigusliku alusega ehk Koolimaja vajab neid nii seadusest tulenevate kohustuste, lepingus lubatud teenusekvaliteedi, personaalsema ja mugavama teenuse pakkumise kui ka sinu nõusolekul turundamise eesmärgil.
 3. Tavapäraselt kasutab Koolimaja küpsistega kogutud informatsiooni järgmistel eesmärkidel:
  1. Funktsionaalsed küpsised ja teenuste osutamine: Küpsised on olulised Koolimaja veebilehe ja teenuse toimimiseks ning võimaldavad ühtlustada kasutajakogemust. Näiteks kui sa kasutajana seda soovid, siis ei pea sa oma isikupärastamise valikuid iga kord, kui sa Koolimaja teenusesse sisse logid, uuesti sisestama.
  2. Teenuse arendus: Küpsiste kasutamist jälgides saab Koolimaja parandada veebilehe ja teenuste toimimist. Koolimaja saab seeläbi informatsiooni näiteks selle kohta, mis on Koolimaja veebi kõige populaarsemad osad, kuhu liiguvad kasutajad edasi või mis veebilehtedelt nad tulevad.
  3. Analüüs: Koolimaja kasutab küpsiseid statistika koostamiseks ning reklaami tõhususe hindamiseks.
  4. Turunduslik suunamine: Küpsiste abil saab Koolimaja koguda informatsiooni reklaamide pakkumise või teatavale brauserile suunatud sisu kohta, tekitades erinevaid sihtrühmi. 
 4. Koolimaja võib kombineerida küpsiste abil saadud informatsiooni muul viisil sinu kohta saadud informatsiooniga, nt infoga kasutatud teenuste kohta.
 5. Koolimaja veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia laiendusi (nt Google Analytics või Facebook Pixel) turunduse ja statistika eesmärkidel. Koolimaja veebilehel olevad kolmandate isikute teenused või kolmandate isikute rakendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele.
 6. Kui sa just ei muuda oma küpsiste kasutamise nõusoleku valikuid juba varem, kehtivad need 12 kuud, misjärel küsib Koolimaja sinult uuesti nõusolekut. Mõnede küpsiste eluiga on pikem kui 12 kuud, mistõttu võib juhtuda, et pead oma veebilehitseja seadistusi muutma ning kustutama kõik küpsised käsitsi.


8. Koolimaja partnerid

 1. Koolimajal on õigus isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, veebimajutusteenuse osutajad või ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.
 2. Vaata palun Koolimaja poolt heakskiidetud lepinguliste partnerite nimekirja siit.


9. Lõpusõnad

Kui soovid oma õigusi teostada või soovid lisateavet oma isikuandmete kasutamise kohta või soovid oma profiili andmeid/eelistusi värskendada, parandada või kustutada, võid alati meiega ühendust võtta aadressil abi@koolimaja.ee.

Millist tipptegija videotundi esimeseks vaadata?

Koolimaja veebilehe sirvimise jätkamisel nõustud meie kasutuskogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Loe lähemalt.