Kasutustingimused

Käesolevad Teenuse kasutustingimused (Kasutustingimused) kohalduvad kõigile Koolimaja Teenuse tellinud Klientidele kui ka kasutajatele, kes pole Teenust veel tellinud, kuid kellel on Koolimaja Konto. Kasutustingimused on õiguslikult siduvad ning moodustavad Kliendi või Konto kasutaja ja Koolimaja vahelise lepingu.

1. Teenuse kasutamine

 1. Teenuse tellimiseks loob Klient Konto ning tasub Teenuse eest. Koolimaja annab seejärel ligipääsu Kliendi valitud Teos(t)ele.
 2. Kõik intellektuaalomandi õigused Teenuse osaks oleva materjali ja sisu suhtes kuuluvad Koolimajale või on litsentseeritud Koolimajale. Teenuse sisu on kaitstud erinevate intellektuaalomandi kaitse regulatsioonidega.
 3. Koolimaja annab Teenuse eest maksmisel Kliendile õiguse Teenust kasutada lihtlitsentsi (Litsents) alusel, mis kehtib 1 (üks) aasta alates Teenuse tellimisest. Litsentsi ainsaks eesmärgiks on Teenuse kasutamise võimaldamine vastavalt Kasutustingimustele. Litsents on isiklik ja üksnes eraviisiliseks kasutuseks.
 4. Litsents ei anna Kliendile õigust seda all-litsentsida kolmandatele isikutele. Litsentsi või Teoste kasutamine ärilisel otstarbel või avalikult esitamiseks on keelatud.
 5. Teenuse eest tasutakse ettemaksuna ning ettemaks ei ole tagastatav. Koolimaja ei tagasta ettemaksu ega paku krediiti ainult osaliselt kasutatud Teenuse või perioodi eest.
 6. Litsentsi perioodi lõppedes säilib Kliendil küll Konto, kuid litsentsitud Teos ei ole enam kättesaadav. Kliendil on alati võimalus Llitsentsi perioodi pikendada täiendava ettemaksuga.

2. Ostu sooritamine

 1. Teenuste hinnad ja sellekohane teave on märgitud Teenuste juurde. Kõik Teenuse hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
 2. Koolimaja jätab endale õiguse Teenuse hinda igal ajal muuta. Hinnamuutus ei kohaldu juba Teenuse eest tasunud Klientidele Litsentsi kehtivuse perioodil.
 3. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Koolimaja osutab Teenust alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Koolimaja arvelduskontole.
 4. Teenuse tellimiseks saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:
  1. Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay;
 5. Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

3. Kliendi kinnitused

 1. Klient (sh juriidilisest isikust Kliendi puhul tema esindaja) kinnitab, et:
  1. on täisealine, teovõimeline ning Kliendil on kehtiv seaduslik alus (vajalik esindusõigus) loomaks Koolimaja ja Kliendi vahel siduva iseloomuga kokkulepe;
  2. ei reprodutseeri, suuna üldsusele, eksponeeri, kopeeri, jaga, loo tuletatud teoseid ega muuda Teenust ega Teoseid ning ei anna mis tahes muul viisil Litsentsi ega Teenuses sisalduvaid Teoseid kasutada kolmandatele isikutele;
  3. kogu informatsioon, mille Klient on esitanud Teenuse kasutajaks registreerimisel ja Teenuse kasutamiseks on tõene, korrektne ja ajakohane;
  4. Klient nõustub, et Teenuse vorm ja laad võivad kohati muutuda, kuivõrd Koolimaja on Teenust püsivalt uuendamas ja täiustamas. Koolimajal ei ole Kliendile (ette)teavitamise kohustust, kui muudetakse Teenuse funktsioone või teostakse uuendusi ning parandusi selliselt, et need ei piira Kliendil Teenuseid kasutada;
  5. omab Teenuse kasutamiseks vajalikku juurdepääsu sobivale mobiilsidevõrgule ja/või kaabelühendusele;
  6. nõustub, et Koolimaja võib Teenuse osutamise, kas osaliselt või täielikult, nii ajutiselt kui ka alatiseks lõpetada, teavitades sellest Klienti vähemalt 60 päeva ette. Etteteatamise kohustus puudub, kui Teenuse või selle osa osutamise lõpetamine toimub Kliendipoolse Kasutustingimuste rikkumise tõttu;
  7. nõustub, et kui Klient rikub muid Kasutustingimustes sätestatud tingimusi, võib Koolimaja blokeerida juurdepääsu Teenusele, Kontole, andmetele, failidele või muule sisule, mis on seotud Kliendi Kontoga;
  8. nõustub, et Kasutustingimuste rikkumise korral võib Koolimaja Kliendi Konto ja/või Kliendile pakutavate teenuste osutamise viivitamatult ning (eel)teavitamiseta peatada või lõpetada;
  9. Tarbijast Klient kinnitab, et kuivõrd Teenuse puhul on tegemist digitaalse sisu edastamisega, siis loobub Klient vastavalt võlaõigusseadus § 47 lg 3 p-ile 13 taganemisõigusest, kui registreerib end Kliendiks ning Koolimaja on omalt poolt teinud võimalikuks Teenusele ligipääsu.

4. Kliendi kohustused

 1. Klient kohustub kasutama Koolimaja Teenuseid kooskõlas Kasutustingimustega, kehtiva õigusega ning hoiduma Teenuse kasutamisest ebaseaduslikel eesmärkidel.
 2. Klient kohustub hoiduma Teenuse, Teenusega seotud serverite või arvutivõrgu tahtlikust häirimisest või toimimise takistamisest.
 3. Klient on kohustatud hoidma Kontoga seotud kasutajate salasõnu salajasena. Kui Klient tuvastab Kliendi Kontoga seotud kasutajate salasõnade või Kliendi Konto volitamata kasutamise, teavitab Klient Koolimaja esimesel võimalusel, saates vastavasisulise teate aadressile abi@koolimaja.ee.

5. Vastutus

 1. Teenust osutatakse sellisel kujul nagu vastaval hetkel võimalik ning Koolimaja ei anna mingeid kinnitusi ega lubadusi Teenuse, selle sisu ega muude Teenuses või Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtavate Teoste/materjalide õigsuse ega täielikkuse kohta. Kohalduva õigusega lubatud maksimaalses määras ei anna Koolimaja mingeid kinnitusi ega lubadusi Teenuse kvaliteedi, kättesaadavuse, kasutatavuse, turvalisuse ega toimimise kohta. Eeltoodu ei mõjuta Koolimaja vastutust rikkumiste eest, mille puhul kohalduva õiguse järgi vastutust välistada ei saa.
 2. Kui Teenus ei ole Koolimajast tulenevatel põhjustel kättesaadav enam kui 7 järjestikusel päeval, on Kliendil õigus vastavast veast Koolimaja mõistliku aja jooksul teavitades, nõuda vastava vea parandamist ja vastava perioodi eest, mil Teenus polnud Koolimajast tuleneval põhjusel kättesaadav, osa tasust tagastamist või Litsentsi pikendamist. Veast teatades tuleb viga kirjeldad. Koolimajal on õigus sisse nõuda Kliendilt või Konto kasutajalt kõik võimalikud kulud Kliendi või Konto kasutaja tegevustest põhjustatud Teenuse rikke või muu vea lahendamiseks.
 3. Klient või Konto kasutaja kohustub hüvitama Koolimajale kogu kahju ja võimalike nõuetega seotud summad, sh kulutused ja õigusabikulud, mis tulenevad Kasutustingimuste, kehtivate seaduste ning kolmandate isikute õiguste rikkumisest Kliendi või Konto kasutaja poolt.

6. Tugi ja kaebused

 1. Teenuse kasutamise osas on võimalik saada tuge pöördudes abi@koolimaja.ee.
 2. Koolimaja Veebi vahendusel tellitud Teenuste pretensioonide korral palume pöörduda Koolimaja poole aadressil abi@koolimaja.ee. Kui Klient tarbijana ei ole nõus Koolimaja pakutud lahendusega, on tal võimalik pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste lahendamise komisjoni poole. Klient võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
 3. Kui Teenusel on puudused, mille eest Koolimaja vastutab, siis Koolimaja parandab või asendab Teenuse samaväärse teenusega. Kui Teenust ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Koolimaja Kliendile Teenuse tasu.
 4. Koolimaja vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7. Muu

 1. Kasutustingimuste tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti seadust.
 2. Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
 3. Klient ega Konto kasutaja ei tohi Kasutustingimustest tulenevaid õiguseid ega kohustusi loovutada kolmandale isikule. Koolimajal on õigus Kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused või osa sellest loovutada kolmandale isikule.
 4. Kui Kasutustingimuste säte on või muutub kehtetuks või kui see pole täidetav, siis ei mõjuta see säte teiste sätete kehtivust või täidetavust ning seda sätet kohaldatakse seadusega lubatavas ulatuses.
 5. Kasutustingimustest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta.

8. Mõisted

 1. Klient - füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib Koolimajaga Kasutustingimuste nõustumisega lepingulise suhte Veebi Konto loomiseks ja/või Teenuse kasutamiseks;
 2. Konto - Konto, mis aktiveeritakse Kliendile Teenuse kasutamiseks pärast Kliendi nõustumist Kasutustingimustega;
 3. Koolimaja - Koolimaja OÜ, äriregistri kood: 16042710, aadress Kopli tee 20/2, Rae 75312, Eesti;
 4. Kasutustingimused -  Kliendi ja Koolimaja vahel Teenuse osutamiseks etteantud tingimustel sõlmitud teenusleping, mille jõustub Kliendi poolt tingimuste nõustumisega;
 5. Pooled - Klient ja Koolimaja koos;
 6. Teenus - Koolimaja poolt Kliendile osutatav audiovisuaalteoste Veebis kättesaadavaks tegemise digitaalne teenus;
 7. Teos - Veebis asuv ja Kliendile Teenuse osutamisel kättesaadavaks tehtud igasugune audiovisuaalne teos;
 8. Veeb - www.koolimaja.ee.

Millist tipptegija videotundi esimeseks vaadata?

Koolimaja veebilehe sirvimise jätkamisel nõustud meie kasutuskogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Loe lähemalt.